پرواز از زمین

جاذبه سیب ادم را به زمین زد وجاذبه زمین سیب رافرق نمی کند

سقوط سرنوشت دل دادن هر جاذبه ای غیر از خداست

بهج جاذبه ای می اندیشم که پروازم میدهد.

خدا.............................................

/ 0 نظر / 12 بازدید